full service NDT od roku 1990

Sme akreditované kalibračné laboratórium

 kalibrace pozadi

 

Čo je kalibrácia?

    Kalibrácia je činnosť, ktorá za špecifikovaných podmienok v prvom kroku určí vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania poskytnutými etalony a odpovedajúcimi indikáciami s pridruženými neistotami merania a v druhom kroku použije tieto informácie k určeniu vzťahu pre získanie výsledkov merania z indikácie.
Podľa TNI 01 0115 (Medzinárodný metrologický slovník)

Aký je rozdiel medzi akreditovanou a neakreditovanou kalibráciou?

    Akreditovaná kalibrácia je vykonávaná podľa kalibračných postupov schválených ČIA. Metóda kalibrácie je pravidelne validovaná a je vykonávané medzilaboratórne porovnávanie s ČMI. Kalibračný list je opatrený pečiatkou Akreditovaného kalibračného laboratória a spĺňa všetky požiadavky podľa ČSN EN 17025.
    Neakreditovaná kalibrácia je vykonávaná podľa interných kalibračných postupov. Kalibračný list spĺňa požiadavky podľa ČSN EN 17025.
    Akreditovaná i neakreditovaná kalibrácia je vykonávaná na prístrojovom vybavení, ktoré je pravidelne kalibrované u Akreditovaných kalibračných loboratórií ČMI.

Čo je to metrologická nadväznosť?

    Vlastnosť výsledku merania pomocou ktorej môže byť výsledok vztiahnutý k určenej referencie cez dokumentovaný neprerušený reťazec kalibrácií, z ktorých sa každý podieľa svojim príspevkom na stanovenej neistote merania.
Podľa TNI 01 0115 (Medzinárodný metrologický slovník)
    Nadväznosť je vlastnosť výsledkov meraní alebo hodnoty etalonu, ktorou je určený vzťah k národným alebo medzinárodným etalonom prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaním s uvedením príslušných neistot. V podstate sa jedná o zaradenie daného meradla do neprerušenej postupnosti prenosu hodnoty veličiny začínajúcej etalonom najvyššej metrologickej kvality.

Čo je to validácia?

    Overenie, že špecifikované požiadavky sú primerané pre zamýšľané použitie.
Podľa TNI 01 0115 (Medzinárodný metrologický slovník)

Čo je to prestavovanie meracieho systému?

    Súbor činností vykonaných na meracom systéme tak, aby poskytoval predpisané indikácie odpovedajúce daným hodnotám veličiny, ktorá má byť meraná.
PodľaTNI 01 0115 (Medzinárodný metrologický slovník)

Čo je to neistota merania?

    Neistota merania je parameter vzťahujúcí sa k výsledku merania, ktorý charakterizuje rozptýlené hodnoty, ktoré je možné priradiť k meranej veličine.

Medzilaboratórne porovnávanie (MPZ)

    Predmetom medzilaboratórneho porovnávania (MPZ) je vzájomné porovnanie výsledkov meraní laboratória s výsledkami meraní referenčného laboratória, ktorý je pre danú oblasť merania najvyššou autoritou. Cieľom MPZ je preukázanie spôsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laboratórií, vrátane validácie ich metód meraní a stanovených neistot. MPZ je jednou z metód zaistenia odbornej úrovne metrologických laboratorií a nimi poskytovaných služieb.

Môže Vám laboratórium, v ktorom nechávate kalibrovať prístroje a zariadenia doložiť spôsobilosť k vykonávaniu týchto úkonov a dokáže Vám pomôcť s nezhodami pri auditu?

    Na kalibračnom protokole akreditovanej kalibrácie je uvedená tzv. náväznosť, ktorá dokládá použité etalony pri kalibrácií. Sme tiež schopní byť Vám nápomocní pri nezhodách vzniknutých pri auditoch.

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: