full service NDT since 1990

O UV záření

Tento článek pojednává o ultrafialovém záření, jeho účincích a dopadech na lidský organismus.

O UV záření

Ultrafialové světlo, známější pod zkratkou UV záření, je jedna z oblastí elektromagnetického spektra. V tomto spektru leží UV záření mezi viditelnou částí spektra a Roentgenovým zářením. Čím má záření kratší vlnovou délku, tím vyšší energii vytváří. UV záření proto vytváří méně energie než oblast Roentgenova záření a více než viditelné světlo.

 

Co to vlastně UV záření je?

Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo.

Z hlediska biologických účinků UV záření se často používá dělení na spektrální oblasti:

 • UVA pro vlnové délky 400 – 315 nm 
 • UVB pro vlnové délky 315 – 280 nm 
 • UVC pro vlnové délky kratší než 280 nm.

 

UV-A (315-400 nm) záření využívají lampy v technice, soláriích atp., UV-B (280-315 nm) a UV-C (200-280 nm) záření jsou oblasti s nejvyšším účinkem na bakterie. Pro inaktivaci a usmrcení bakterií je nejúčinnější vlnová délka pod 300 nm. Nejvyšší produkce ozónu je okolo vlnové délky 200 nm. Pokud se tedy soustředíme hlavně na zvládnutí mikrobiologické kontaminace, je nejlepší použít vlnovou délku mezi 200 - 300 nm.
UV záření vzniká při průchodu proudu mezi dvěma elektrodami v křemenné trubici naplněné rtuťovými parami.

 Tzv. "černé"světlo je měkké UV záření v rozmezí vlnových délek  λ  = 300 - 400 nm.  
Toto záření poskytují některé speciální zdroje světla, např. vysokotlaká rtuťová výbojka s ochranným filtrem. Filtr  nepropouští tvrdé UV záření i viditelné záření a propouští pouze záření v uvedeném intervalu vlnových délek (např. 365 nm).
"Černé" světlo se používá k různým kontrolním a zkušebním metodám, které využívají luminiscence některých látek při ozáření měkkým UV zářením. 

UV záření a jeho účinky

UV záření zaujímá spektrální oblast vlnových délek od 100 – 400 nm.

UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin:

1. dlouhovlnné UV A záření (315 – 400 nm) – obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani pálení.
2. středněvlnné UV B záření (280 – 315 nm) – zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže.
3. krátkovlnné UV C záření (280 – 100 nm) – je absorbováno ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá

 Kromě UVC záření ozón absorbuje i velkou část UVB záření, což znamená, že UV záření na Zemi je tvořeno UVA (90 – 99%) a malou částí UVB (1 – 10%).

 Díky tomu, že UV záření neproniká do hloubky tkání, nejcitlivějším orgánem jsou tak kůže a oči (oční spojivky a rohovka, u dlouhovlnného UVA pak také oční čočka). Průnik UV záření normální kůži je jen do hloubky 0,6 mm. Dostatečná dávka UVA tak vyvolává zhnědnutí kůže, které vzniká nedlouho po ozáření, avšak trvává jen krátkou dobu. Díky ozářením UVB paprsky dochází ke zčervenání kůže a popřípadě k tvorbě zánětu až puchýřů. Po odeznění těchto projevů kůže zhnědne a toto zhnědnutí má trvalejší povahu.

 Pokud by UV záření, které vzniká jako součást slunečního záření, pronikalo přímo až na naši zem, byly by jeho účinky na život smrtící. Naštěstí se však při dopadu na Zem rozptyluje v ionosféře, v ozonosféře a v ostatních vrstvách atmosféry (vodní páry, aerosoly, ...). Čím déle UV záření prochází atmosférou, tím menší je jeho působení na zemském povrchu.
Důsledkem porušení ozónové vrstvy dochází ke zvýšení jeho propustnosti a to má za následek vznik zdravotního rizika pro citlivé jedince (hlavně malé děti). Ve větších dávkách může UV záření poškodit zrak a kůži.

Ochrana proti UV záření

Požadavky na ochranu zdraví před účinky ultrafialového záření jsou upraveny podrobně
samostatným předpisem diferencovaně podle daného typu záření. Zásady lze shrnout
takto:

 • vyloučení nechtěné expozice UV záření
 • zdroje UV záření, pokud jejich chod nelze kontrolovat zrakem, vybavit optickou signalizací
  chodu
 • zakrytí či zastínění zdrojů záření doporučenými filtry
 • zkrácení doby expozice
 • pokud není omezení expozice technickými prostředky možné, je nutné použít OOPP na ochranu očí brýle nepropouštějící UV záření, na ochranu exponované kůže ochranné rukavice, popřípadě ochranný oděv
  preventivní lékařské prohlídky vstupní, periodické a výstupní u zaměstnanců vykonávajících
  práce určené jako práce rizikové

Doporučené ochranné pomůcky

 Ochrana očí

Ochranné UV brýle čiré nebo tónované se speciální obrubou zadrží  UV paprsky, které probíhají podél optické osy. Podle druhu obruby jsou i přizpůsobeny na nasazení na dioptrické brýle. Podmínkou je zabránit průniku paprsků UV z okolí a mimo obrubu brýlí do oka. Většina ochranných UV brýlí skýtá dle dnešních standardů dostatečnou ochranu proti UV záření.

Ochrana kůže

UV záření ohrožuje kůži, proto je ji třeba chránit ochranným oděvem, případně rukavicemi. Kde to není zcela možné je třeba používat alespoň ochranné krémy s UV filtrem. Za důležitou je pokládána zejména ochrana před škodlivějším zářením typu UVB, moderní přípravky však chrání i před zářením typu UVA, při výběru  krémů bychom na toto měli brát zřetel. Z čísla ochranného faktoru lze vypočítat, kolik procent UV záření daný přípravek filtruje (tj. jaké množství z dopadajících UV paprsků neprojde na povrch těla). Např.:
Ochranný faktor               Účinnost filtrování              
přípravku:                         UV záření:                        
č. 2                                 50% UV neprojde                
č. 5                                 80% UV      "                        
č. 10                               90% UV      "                        
č. 20                               95% UV      "                        
č. 32                               98% UV      "                       
Krémy s ochranným filtrem je vhodné nanést na pokožku již 15 minut před zahájením práce. Ochrannou vrstvu na kůži je třeba obnovovat minimálně každé 2 hodiny.

Legislativní opatření

 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, o neionizujícím záření pojednává § 35 Neionizující záření.
 • Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
 • Vyhláška č. 89/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (faktor 5 neionizující záření a elektromagnetická pole).
Send an Email. All fields with an (*) are required.
Address: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves
  Czech Republic
Phone: +420 596 744 163-164
Mobile: +420 777 175 174
E-mail